C# .NET RSA 加密解密

namespace Utility.Security
{
  /// <summary>
  /// RSA加密解密
  /// </summary>
  public class RSAUtil
  {
    /// <summary>
    /// RSA加密
    /// </summary>
    /// <param name="str">需要加密的字符串</param>
    /// <param name="encryptKey">密钥</param>
    /// <returns>加密后的字符串</returns>
    public static string RSAEncrypt(string str, string encryptKey)
    {
      byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(str);
      byte[] privKeyBytes = Convert.FromBase64String(encryptKey);
      AsymmetricKeyParameter asymmetricKeyParameter = PrivateKeyFactory.CreateKey(privKeyBytes);
      IAsymmetricBlockCipher signer = new Pkcs1Encoding(new RsaEngine());
      signer.Init(true, asymmetricKeyParameter);
      //加密
      byte[] encryptBytes = signer.ProcessBlock(bytes, 0, bytes.Length);
      string rsaString = Convert.ToBase64String(encryptBytes);
      return rsaString;
    }

    /// <summary>
    /// RSA解密
    /// </summary>
    /// <param name="str">需要解密的字符串</param>
    /// <param name="decryptKey">密钥</param>
    /// <returns>解密后的字符串</returns>
    public static string RSADecrypt(string str, string decryptKey)
    {
      byte[] strBytes = Convert.FromBase64String(str);
      byte[] keyBytes = Convert.FromBase64String(decryptKey);
      AsymmetricKeyParameter asymmetricKeyParameter = PublicKeyFactory.CreateKey(keyBytes);
      IAsymmetricBlockCipher signer = new Pkcs1Encoding(new RsaEngine());
      signer.Init(false, asymmetricKeyParameter);
      byte[] decryptedBytes = signer.ProcessBlock(strBytes, 0, strBytes.Length);
      string decryptString = Encoding.UTF8.GetString(decryptedBytes);
      return decryptString;
    }
  }
}